Budgetoverhevelingen

(bedragen x €1)

Prog

TV

Onderwerp

Lasten

Storting in reserve

Baten (anders dan reserve)

Putting uit reserve

Saldo

Reden van overheveling

1

0.1

Wijknummers

32.700

0

0

32.700

0

Activiteit complexer dan ingeschat, daardoor langere doorlooptijd.

Totaal programma 1

32.700

0

0

32.700

0

Prog

TV

Onderwerp

Lasten

Storting in reserve

Baten (anders dan reserve)

Putting uit reserve

Saldo

Reden van overheveling

2

1.2

Ondermijning en weerbaarheid

55.000

0

0

55.000

0

Deze incidentele middelen zijn bestemd voor de aanpak van ondermijning op bedrijventerreinen. Vanwege corona hebben niet alle geplande activiteiten in 2020 plaatsgevonden. Dit zal een vervolg krijgen in 2021.

Totaal programma 2

55.000

0

0

55.000

0

Prog

TV

Onderwerp

Lasten

Storting in reserve

Baten (anders dan reserve)

Putting uit reserve

Saldo

Reden van overheveling

3

2.1

MJOP-projecten Straten, Wegen en Pleinen

985.000

0

0

150.000

-835.000

Een aantal projecten loopt door in 2021 doordat ze complexer bleken en/of te optimistisch zijn geprogrammeerd en of gepland. Verder heeft een aantal projecten te maken met vertragingen door juridische procedures en/of burgerparticipatie.

3

2.1

Desintegratieschade aanleg glasvezel

45.924

0

0

45.924

0

In 2020 heeft zich geen desintegratieschade voorgedaan die verband houdt met de aanleg van glasvezel.

3

2.1

Poject IJsseloevers

25.000

0

0

25.000

0

Als gevolg van corona is dit project vertraagd.

3

2.1

MJOP-projecten Openbare Verlichting

396.166

0

0

186.406

-209.760

Een aantal projecten loopt door in 2021 doordat ze complexer bleken en/of te optimistisch zijn geprogrammeerd en of gepland. Verder heeft een aantal projecten te maken met vertragingen door juridische procedures en/of burgerparticipatie.

3

2.1

MJOP/MIND-projecten Verkeer en Vervoer

277.842

0

0

198.342

-79.500

Een aantal projecten loopt door in 2021 doordat ze complexer bleken en/of te optimistisch zijn geprogrammeerd en of gepland. Verder heeft een aantal projecten te maken met vertragingen door juridische procedures en/of burgerparticipatie.

3

2.1

MJOP-projecten Civiele Kuntstwerken

250.000

0

0

0

-250.000

Een aantal projecten loopt door in 2021 doordat ze complexer bleken en/of te optimistisch zijn geprogrammeerd en of gepland. Verder heeft een aantal projecten te maken met vertragingen door juridische procedures en/of burgerparticipatie.

3

2.1

Project "Deventer Knap Intelligent"

43.998

0

43.998

0

0

Project is nagenoeg afgerond. De laatste werkzaamheden zullen in 2021 worden uitgevoerd. Uitgaven worden gedekt uit een rijksbijdrage.

3

5.7

Project Vogeleiland

111.986

0

0

0

-111.986

Als gevolg van participatie belanghebbenden en corona heeft dit project vertraging opgelopen.

3

5.7

MJOP-projecten Openbaar groen

167.908

0

0

38.151

-129.757

Een aantal projecten loopt door in 2021 doordat ze complexer bleken en/of te optimistisch zijn geprogrammeerd en of gepland. Verder heeft een aantal projecten te maken met vertragingen door juridische procedures en/of burgerparticipatie.

3

5.7

MJOP-projecten Openbare Speelgelegenheden

50.000

0

0

0

-50.000

Een aantal projecten loopt door in 2021 doordat ze complexer bleken en/of te optimistisch zijn geprogrammeerd en of gepland. Verder heeft een aantal projecten te maken met vertragingen door juridische procedures en/of burgerparticipatie.

3

7.2

Bijdrage project Stromarkt

100.000

0

0

100.000

0

Als gevolg van participatie belanghebbenden en het bestuurlijk besluitvormingsproces heeft dit project vertraging opgelopen.

Totaal programma 3

2.453.824

0

43.998

743.823

-1.666.003

Prog

TV

Onderwerp

Lasten

Storting in reserve

Baten (anders dan reserve)

Putting uit reserve

Saldo

Reden van overheveling

4

7.4

Wijkuitvoeringsplan Bathmen

60.000

0

40.000

20.000

0

De provincie heeft een bijdragen verstrekt voor het opstellen de WUP Bathmen. Voorwaarde is co-financiering door de gemeente. De overheveling betreft het gemeentelijke deel van de co-financiering voor de activiteiten die in 2021 worden afgerond.

4

7.4

Regeling Reductie Energiegebruik

445.028

0

445.028

0

0

Door de Corona-maatregelen konden activiteiten niet conform plan van aanpak worden uitgevoerd en/of moeten onderdelen op andere wijze worden uitgevoerd.
De subsidieverstrekker heeft de subsidietermijn verlengt van 21-12-2020 naar 1-4-2021.

4

7.4

Circulaire Hotspots

50.000

0

0

50.000

0

Dit budget is op basis van een raadsmotie in de begroting opgenomen. Dat veronderstelt een hoge prioriteit. Zonder dit budget kan de motie niet worden uitgevoerd.

4

7.4

Klimaatmiddelen Transitievisie warmte/wijkaanpak en energieloketten

108.047

0

0

108.047

0

Het rijk en de provincie hebben bijdragen verstrekt voor het opstellen van de Transitievisie Warmte en de eerste WUP’s. Voorwaarde is co-financiering door de gemeente. De overheveling betreft het gemeentelijke deel van de co-financiering voor de activiteiten die in 2021 worden afgerond.

Totaal programma 4

663.075

0

485.028

178.047

0

Prog

TV

Onderwerp

Lasten

Storting in reserve

Baten (anders dan reserve)

Putting uit reserve

Saldo

Reden van overheveling

5

8.1

Kavel voor Koeien

245.958

0

245.958

0

0

Project vanwege corona vertraagd. Er is uitstel tot april 2022 verkregen.

5

8.1

PAS problematiek

32.453

0

0

0

-32.453

Activiteit complexer dan ingeschat vanwege het stikstofvraagstuk.

5

8.1

Stadshof

44.313

0

0

44.313

0

Planning, fasering niet juist ingeschat (o.a. aankoop van een pand in 2021)

5

8.1

Stadscampus

55.535

0

0

0

-55.535

Doorloop naar 2021, omdat ontwikkelingen veel tijd en extra inspanning vragen, die niet precies per jaarschijf zijn te plannen. o.a. ook afhankelijk van private partijen.

5

8.1

Kracht van Salland

40.962

0

0

40.962

0

Planning, fasering niet juist ingeschat. Betreft een meerjarige ontwikkelstrategie.

5

8.1

Vitaal Platteland

167.923

0

0

65.248

-102.675

Betreft de uitvoering van een meerjarige agenda.

5

2.1

Mobiliteitsstudie poort van Deventer

18.288

0

0

0

-18.288

Onderzoek capaciteitsprobleem van een van de belangrijkste ontsluitingswegen waardoor o.a. verdere ontwikkeling in een kansrijke en belangrijk gebied voor Deventer stagneert (complexe materie om hiervoor een oplossing te zoeken).

5

8.1

Programmering woningbouw

70.459

0

0

0

-70.459

Planning, fasering niet juist ingeschat. Middelen worden overgeheveld naar 2021 voor fase 3.

5

8.1

Implementatie omgevingsrecht

233.414

0

0

233.414

0

Overheveling naar 2021 vanwege de uitstel van de omgevingswet naar 1-1-2022.

5

8.1

ICT : aanbest op.ruimte Obsurve

119.380

0

42.380

77.000

0

Planning, fasering niet juist ingeschat

5

8.1

ICT : Basisreg ondergrond BRO

46.170

0

0

0

-46.170

Planning, fasering niet juist ingeschat

Totaal programma 5

1.074.855

0

288.338

460.937

-325.580

Prog

TV

Onderwerp

Lasten

Storting in reserve

Baten (anders dan reserve)

Putting uit reserve

Saldo

Reden van overheveling

6

0.3

Verkoop Nieuwe Markt (erfpacht)

1

56.224

56.225

0

0

akte passering in 2021 ( verwachting 1 februari)

Totaal programma 6

1

56.224

56.225

0

0

Prog

TV

Onderwerp

Lasten

Storting in reserve

Baten (anders dan reserve)

Putting uit reserve

Saldo

Reden van overheveling

7

6.3

Kansen voor Kinderen

40.000

0

0

40.000

0

Project GGD heeft een projectvoorstel om vroegtijdig actie te kunnen ondernemen in situaties waar gezondheid en armoede elkaar tegenkomen. Voor een bedrag van € 20.000 wordt het budget overgeheveld. Project Inzet Stimulansz, speaking minds wordt voor een bedrag van € 20.000overgheveld. Beide projecten zijn door de corona vertraag en worden in 2021 voorgezet.

7

6.3

Project Deltaview

50.000

0

0

50.000

0

Vorig jaar is gestart met het project DeltaView; vroegsignalering schulden in Deventer. Door de corona is het echter een hele tijd niet mogelijk (geweest) om ook daadwerkelijk op huisbezoek te gaan. Vandaar dat het project nog niet volledig uitgerold is en in 2021 een vervolg krijgt. Daar wordt het resterende bedrag van € 50.000 voor ingezet.

7.

6.5

Kwijtschelding kredieten

60.000

0

0

60.000

0

De budgetoverheveling van de Kredietbank betreft € 60.000
De kwijtschelding is bedoeld voor de mensen die niet onder de regeling van DUO vallen om voor kwijtschelding van hun lening omtrent de inburgering in aanmerking te komen. De lening wordt kwijtgescholden zodra ze voor de inburgeringtoets zijn geslaagd.
Gezien de huidige omstandigheden verwachten we dat er in 2021 meer beroep wordt gedaan op deze regeling.

7

6.5

Project Inzet op Maat

120.000

0

0

120.000

0

De coronacrisis heeft vertragend gewerkt voor de implementatie van Inzet op maat. De openstaande punten in het implementatieplan worden in 2021 verder opgepakt.

Totaal programma 7

270.000

0

0

270.000

0

Prog

TV

Onderwerp

Lasten

Storting in reserve

Baten (anders dan reserve)

Putting uit reserve

Saldo

Reden van overheveling

8

5.2

Voorbereidingsbudget Sporthal Marke Zuid

40.124

0

0

0

-40.124

Planning, fasering niet juist ingeschat. Het budget is nog nodig voor de ambtelijke voorbereidingskosten en onderzoekskosten voor nieuwbouw van de sporthal Marke Zuid.

8

6.1

Tijdelijke projecten Jeugd

1.123.216

0

0

823.216

-300.000

Corona en latere opstart leidt tot het opschuiven van de driejaarsperiode. Overheveling naar jaar 2023.

8

6.1

Nieuwe wet inburgering

198.992

0

0

0

-198.992

De invoering van de Wet Inburgering is vertraagd. Per 1 januari 2022 treedt de wet in werking. Budget is noodzakelijk om de projectleidersinzet te financieren.

8

6.1

Sociale Cohesie Binnenstad

17.500

0

17.500

0

0

Mede door corona is het project vertraagd.

8

6.1

Transformatiebudget sociaal domein

252.745

0

0

252.745

0

De Transformatie sociaal domein betreft een proces dat meerjarig wordt uitgevoerd. Er is een procesplan opgesteld voor de uitvoering van activiteiten.

8

6.1

Bed, Bad Brood

130.274

0

0

68.294

-61.980

Het budget is uitgesmeerd over een periode van 3 jaar en wordt dus gecontinueerd.

8

6.1

Werkbudget Asielinstroom

566.780

0

0

429.918

-136.862

Het over te hevelen bedrag is noodzakelijk om de diverse inburgeringsinitiatieven (o.a. jobcoaches, toeleiding naar school/werk, bijzondere bijstand, budgetbeheer) te laten doorlopen in voorbereiding op de nieuwe wet inburgering. Bij de decembercirculaire 2020 is € 136.862 toegekend in het kader van het Faciliteitenbesluit opvangcentra (DU) en bij deze budgetoverheveling meegenomen.

8

6.1

Inhuur Buurtwerk

18.685

0

0

0

-18.685

Het budget is gedeeltelijk ingezet op het account buurtvoorzieningen en heel concreet op ondersteuning ontwikkelingen Huis van de Wijk, Bierstraat, Masohi/Oranjekwartier. Deze inzet is nog niet afgerond en loopt in het eerste kwartaal 2021 door.

8

6.2

Ontwikkeling toegang

74.274

0

0

0

-74.274

Het budget is beschikbaar gesteld voor het ontwikkelen van de toegang bij publiekscontacten zorg. Het project heeft een looptijd van anderhalf jaar en loopt heel 2021 door.

8

6.2

Transitiebudget verbinding partners

71.255

0

0

0

-71.255

Het budget is beschikbaar gesteld door gemeente én externe partners voor het project ontvlechting van de sociale teams. De ontvlechting is in 2020 nog niet volledig afgerond.

8

6.71

Implementatie applicatie sociaal domein

338.781

0

0

338.781

0

Activiteit complexer dan ingeschat, daardoor langere looptijd. Door de openbare aanbesteding ‘applicaties in het sociale domein’ moeten we in 2021 en 2022 nieuwe applicaties implementeren.

8

6.71

Administrateur BAD

16.500

0

0

0

-16.500

Er zijn middelen beschikbaar gesteld voor het aanstellen van een financieel administrateur bij het BAD. De voorbereiding van de invulling is met name door corona vertraagd. . De functie kan nu vanaf begin 2021 regulier worden ingevuld.

8

6.81

Brede aanpak dak- en thuisloosheid

148.572

0

0

0

-148.572

Het rijk heeft middelen beschikbaar gesteld om een extra impuls te geven aan de regionale aanpak tegengaan dakloosheid. Mede door corona is bij het opstarten van de activiteiten enige vertraging opgetreden.

8

6.81

Startimpuls regionaal plan ZonMW, BW-MO

50.000

0

50.000

0

0

De startsubsidie van ZonMW kent een doorlooptijd tot en met 31 december 2021.

8

6.81

Trainingsplan ZonMW

14.044

0

14.044

0

0

Door corona is een aantal trainingen uitgesteld en worden nu in 2021 gegeven.

8

6.81

Integrale behandeling en begeleiding ZonMW

59.340

0

59.340

0

0

De projectuitvoer ZonMw integrale behandeling en begeleiding kent een doorlooptijd tot en met 2021.

8

0

Stelpost renovatie Polstraat 8-10

0

0

0

0

0

Het gemeentelijk aandeel van de vrijval van de regionale reserve BW_MO 2019 is €1.134.396. Het college heeft aan de raad voorgesteld (raadsvoorstel 2020-1367 dd. 18/11/'20) dit bedrag als dekking in te zetten voor de lokale investeringen én de tijdelijke huisvesting zoals verwoord in het voorstel Renovatie Polstraat 8-10. In 2021 vindt hierover besluitvorming plaats. Het bedrag staat op PM 12.

Totaal programma 8

3.121.082

0

140.884

1.912.954

-1.067.244

Prog

TV

Onderwerp

Lasten

Storting in reserve

Baten (anders dan reserve)

Putting uit reserve

Saldo

Reden van overheveling

9

4.3

Applicatie leerlingzaken

30.351

0

0

30.351

0

Planning, fasering niet juist ingeschat. Eerste aanbesteding is ingetrokken, daardoor langere doorlooptijd.

9

4.3

Onderwijsachterstandenbeleid

149.440

0

149.440

0

0

Niet bestede rijksmiddelen mogen binnen de OAB periode 2019 - 2022 worden ingezet. Doorlooptijd is 4 jaar.

Totaal programma 9

179.791

0

149.440

30.351

0

Prog

TV

Onderwerp

Lasten

Storting in reserve

Baten (anders dan reserve)

Putting uit reserve

Saldo

Reden van overheveling

10a

3.1

Vaart in de haven

37.410

0

0

0

-37.410

Na het raadsbesluit (jan. 2020) is een adviseur aangetrokken en per april gestart met coördinerende werkzaamheden. De omstandigheden om de deelopdrachten in 2020 weg te zetten en te realiseren waren verre van optimaal gezien de Coronacrisis..

Totaal programma 10a

37.410

0

0

0

-37.410

Prog

TV

Onderwerp

Lasten

Storting in reserve

Baten (anders dan reserve)

Putting uit reserve

Saldo

Reden van overheveling

10b

5.3

Voorbereiden verbouwing Burgerweeshuis

72.211

0

0

72.211

0

De middelen zijn bestemd voor het opzetten van een Quick scan inclusief één verfijningsonderzoek alternatieve locaties voor het Burgerweeshuis. De besluitvorming hieromtrent heeft vertraging opgelopen, het verfijningsonderzoek is nog niet uitgevoerd.

10b

5.3

Coronaloket Nieuwe Makers

23.016

0

0

23.016

0

In 2020 zijn de middelen bestemd voor makers ingezet ter dekking van het Coronaloket (zie collegebesluit 2020-001245). Met collegebesluit (2020-001857) is de regeling verlengd zodat het loket ook in de eerste helft van 2021 aanvragen kan behandelen.

10b

5.3

Cultuurvisie

21.500

0

0

21.500

0

Vanwege corona hebben een aantal fysieke bijeenkomsten in het kader van de cultuurvisie en het destijds op te zetten Uitvoeringsprogramma, niet plaatsgevonden.

10b

5.5

Inzet uren team beleid

42.000

0

0

42.000

0

De gemeenteraad heeft extra middelen ter beschikking gesteld om achterstanden bij de waardering en bescherming van ruimtelijk erfgoed weg te werken. Door personele wisselingen binnen het team beleid was het in 2020 niet mogelijk hier invulling aan te geven.

Totaal programma 10b

158.727

0

0

158.727

0

Prog

TV

Onderwerp

Lasten

Storting in reserve

Baten (anders dan reserve)

Putting uit reserve

Saldo

Reden van overheveling

11

0.4

Toekomstvisie Deventer 2030

40.000

0

0

0

-40.000

Feitelijke start vindt nu plaats in 2021 na afstemming tussen bestuur inzake concretere vormgeving van de opdracht.

11

0.4

De 5 wetten

46.300

0

0

0

-46.300

Het budget van 2020 is niet volledig gebruikt. De reden hiervan is dat de start van het project vertraagd werd door corona. Voorgesteld wordt het restant budget van 46.300 over te hevelen naar 2021.

11

0.4

Leren en Ontwikkelen

370.000

0

0

0

-370.000

Door de Coronacrisis kon met name Teamontwikkeling geen doorgang vinden in 2020.

11

0.4

Strategisch Communicatie Advies ivm Corona

38.000

0

0

0

-38.000

Extra Strategische Communicatie nodig ivm Coronacrisis

11

0.4

Informatie veiligheid

233.662

0

0

0

-233.662

Het project SIEM/SOC heeft vertraging opgelopen doordat Gemeente Deventer koploper is op dit gebied en de leverancier niet sneller kan leveren. De contractering en afstemming met KPN verliep zeer stroef en moeizaam in 2020. KPN heeft aan haar kant veel extra inspanningen moeten leveren, hierdoor kon het traject SIEM/SOC niet in 2020 operationeel gekregen worden.

11

0.4

Eenmalige projecten ICT

708.623

0

348.325

356.861

-3.437

Alle projecten zijn in uitvoering. Vanwege het organisatie ontwikkel- en uitvoeringsplan heeft de herprioritering uit 2017/2020 tot gevolg dat ze nog niet zijn afgerond. De resterende projecten zijn nodig om alles conform besluitvorming in het kader van de Roadmap ICT en de uitvoeringsplannen te realiseren. In 2021 zullen alle budgetten besteed worden.

Totaal programma 11

1.436.585

0

348.325

356.861

-731.399

Prog

TV

Onderwerp

Lasten

Storting in reserve

Baten (anders dan reserve)

Putting uit reserve

Saldo

Reden van overheveling

12

6.81

Renovatie polstraat 8-10

1.134.396

0

0

0

-1.134.396

Zie toelichting bij programma Meedoen.

12

0.8

Incidentele knelpunten personele capaciteit

339.358

0

0

0

-339.358

Fasering niet juist ingeschat. Inzet extra capaciteit mede door Corona later gestart, werkzaamheden lopen door naar 2021.

12

0.8

Waterschapsverkiezingen

16.243

0

0

0

-16.243

Vergoeding komt jaarlijks binnen via de AU. Budget is bedoeld voor waterschapsverkiezing in 2023.

12

0.8

Inhuur waarderen WOZ van m3 naar m2

36.000

0

0

0

-36.000

Activiteit complexer dan ingeschat, daardoor langere doorlooptijd. Latere aanlevering gegevens en ontbreken bouwtekeningen

12

0.8

Europese richtlijn energieprestatie gebouwen

9.772

0

0

0

-9.772

In afwachting van informatie over structurele bekostiging (meicirculaire 2021) bedrag overhevelen. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor toezicht en handhaving om de energie-efficiëntie van gebouwen te verbeteren.

12

0.8

Versterking omgevingsveiligheidsdiensten

2.487

0

0

0

-2.487

Voor de jaren 2021, 2022 en 2024 is jaarlijks € 27.000 beschikbaar gesteld. In 2021 wordt hiervoor een plan opgesteld.

12

0.5

Dividend BNG

0

-461.934

-461.934

0

0

Bij de 3e kwartaalrapportage 2020 is het Dividend BNG ten onrechte overgeheveld naar 2021.

12

0.8

Coronareservering (1&2)

2.285.460

0

0

0

-2.285.460

Deze middelen worden overgeheveld naar 2021 en blijven daarmee gereserveerd voor de aanpak van de gevolgen van de coronacrisis voor maatschappelijke instellingen conform het daarvoor opgestelde afwegingskader.

12

0.8

Coronareservering (3)

649.142

0

0

0

-649.142

In de decembercirculaire 2020 is een 3e steunpakket ontvangen voor de aanpak van de coronacrisis. Deze middelen worden overgeheveld naar 2021.

Totaal programma 12

4.472.858

-461.934

-461.934

0

-4.472.858

Totaal

13.955.908

-405.710

1.050.304

4.199.400

-8.300.494