Per saldo is het resultaat van de grondexploitaties verbeterd. Als gevolg daarvan is een bedrag €2,3 miljoen ten gunste gekomen van de generieke weerstandsreserve. Daarnaast zijn de risico's ten laste van het weerstandsvermogen afgenomen. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Grondbeleid in deze rapportage.