Actualisatie van grondexploitaties resulteert in een vrijval van de verliesvoorzieningen en het benodigd weerstandsvermogen

Ten behoeve van het opstellen van de jaarrekening 2020 zijn alle grondexploitaties geactualiseerd, waarbij de situatie per medio januari 2021 als ijkpunt is gehanteerd. Daarnaast is ook voor de overige voorraden (zoals afgesloten grondexploitaties en strategische gronden en panden) vastgesteld of de huidige boekwaarde representatief is voor de marktwaarde.

Onderstaande tabel toont een samenvatting van de resultaten ten opzichte van de zomeractualisatie zoals die in de 2e kwartaalrapportage 2020 is gepresenteerd. De cijfers zoals gepresenteerd betreffen een prognose, omdat er gedurende het traject tot aan de uiteindelijke jaarrekening nog wijzigingen kunnen plaatsvinden. In de Jaarrekening 2020 zullen de definitieve cijfers worden gepresenteerd inclusief een meer gedetailleerde weergave per project.

 Onderwerp

Verliesvoorziening / resultaat t.l.v. egalisatiereserve weerstandsvermogen

Risicoprofiel t.l.v. specifieke weerstandsreserve

Verliesvoorziening / resultaat t.l.v. Reserve Onroerende Zaken

Verlieslatende grondexploitaties

verbetering €2.247.406

verbetering €615.451

 -

Winstgevende grondexploitaties

verbetering* €268.156

verbetering €626.600

 -

mutaties afgesloten grondexploitaties 

verslechtering €-179.423

 -

 -

Mutatie strategische gronden

-

 -

verslechtering €-729.547

Totaal

verbetering €2.336.139

verbetering €1.242.051

verslechtering €-729.547

* Betreft uitsluitend winstneming. Overige ontwikkelingen geprognosticeerde planresultaten hebben nog geen effect op het specifiek weerstandsvermogen

De belangrijkste ontwikkelingen die hebben geleid tot deze resultaten:

  • Het A1 bedrijvenpark kent een verbeterd resultaat van circa €1,4 miljoen en daarmee een verlaging van de verliesvoorziening. De belangrijkste oorzaak hiervan is de hogere verkoop van kavels in 2020. Dit levert ook een voordeel op in toekomstige plankosten en rentekosten.
  • Het project Steenbrugge is niet langer verlieslatend, als gevolg van een aantal gewijzigde uitgangspunten voor het project. Hierdoor vervalt de eerdere verliesvoorziening van circa €1 miljoen.
  • Het risicoprofiel van de verlieslatende en winstgevende grondexploitaties neemt door bovenstaande ontwikkelingen eveneens af. Dit zal leiden tot een afname van het benodigde weerstandsvermogen voor de grondexploitaties.
  • Voor zowel de afgesloten grondexploitaties als de strategische gronden zijn een aantal specifieke voorzieningen en afwaarderingen nodig op basis van de huidige inschatting van de marktwaarde. Dit heeft betrekking op de afgesloten complexen Okkenbroek en Bergweide en de Shita locatie.