Prognose jaarresultaat

In de vierde kwartaalrapportage wordt een prognose van het jaarresultaat gegeven. Dit is nog een prognose omdat de uitgaven in het sociaal domein nog niet definitief zijn en de accountantscontrole nog niet is afgerond. De huidige prognose van het financiële resultaat over 2020 bedraagt €8,4 miljoen.
In de jaarrekening en het jaarverslag wordt het definitieve jaarresultaat vermeld.

Ook vanuit  financieel perspectief is 2020 een bijzonder jaar geweest. We zien dat er op verschillende terreinen minder uitgaven zijn gedaan. Enerzijds komt dit doordat er veel vanuit huis is gewerkt en anderzijds zijn mensen uit de organisatie flexibel op andere werkterreinen  ingezet waardoor kosten zijn bespaard. Hierdoor is bijvoorbeeld voor de extra werkzaamheden voor de TOZO regelingen veel eigen personeel ingezet en minder extern personeel ingehuurd. Ook zijn er minder reiskosten gemaakt, minder operationele kosten in de bedrijfsvoering en minder publicatiekosten. In het sociale domein is er (als gevolg van Corona) minder gebruik gemaakt van innovatiemiddelen WMO en het Meedoen budget. Bij WMO dienstverlening is minder gebruik gemaakt van de verschillende maatwerkvoorzieningen. Dit geldt ook voor het vraagafhankelijk vervoer. Verder valt door de verhoging van het rijksbudget voor Veilig Thuis een eerdere extra bijdrage vanuit Jeugd vrij en de lasten voor beschermd wonen, die betaald waren vanuit de algemene middelen in 2019 en 2020, vallen eveneens vrij. Op dit moment is niet in te schatten wat de effecten van Corona in het sociaal domein op de iets langere termijn (2021-2022) zijn.

Bij de begroting heeft de gemeenteraad een Corona afwegingskader vastgesteld, dat de leidraad vormt voor eventueel benodigde steun voor maatschappelijke organisaties die door Corona problemen ondervinden. De gemeente heeft hiervoor een bedrag gereserveerd van in totaal €2,9 miljoen. Op dit moment wordt in overleg met maatschappelijke organisaties gewerkt aan een actualisatie van het afwegingskader.