Budgetoverhevelingen

Inleiding

Reeds bij de 3e Kwartaalrapportage 2020 zijn budgetten overgeheveld naar 2021. Bij het opstellen van de jaarrekening 2020 bestaat de mogelijkheid om aanvullende voorstellen te doen voor budgetoverhevelingen of een correctie voor te stellen op een (bij de 3e Kwartaalrapportage 2020) geaccepteerde budgetoverheveling. Door middel van deze kwartaalrapportage willen wij de raad informeren over de met betrekking tot de jaarrekening 2020 over te hevelen budgetten. Een totaaloverzicht met reden van de overhevelingen treft u aan bij de programma's .

Totaalbedrag

De over te hevelen lasten bedragen €13,9 miljoen en de over te hevelen baten €5,6 miljoen. De baten betreffen bijdrage derden, rijks- en provinciale bijdragen (€1,0 miljoen) en puttingen uit reserves (€4,6 miljoen).

Het saldobedrag van €8,3 miljoen zal een nadelig onderdeel zijn in de uitkomst van de rekening 2020. Na aftrek van dit bedrag resteert dan vervolgens het rekeningresultaat 2020. Organisatorisch betekent het dat naast het overhevelen van budgetten, ook activiteiten worden doorgeschoven van 2020 naar 2021. Vooralsnog is niet bekend dat dit een negatief effect heeft op reeds geplande prestaties voor 2021.

Voorafgaand aan de behandeling van de rekening 2020 door de raad in juli 2021, wordt het college van B en W bij deze 4e kwartaalrapportage 2020 voorgesteld de budgethouder te machtigen uitgaven te doen op de overgehevelde budgetten. Dit is noodzakelijk, aangezien uitgaven op deze budgetten ook al in de maanden, voordat de raad de rekening 2020 in juli 2021 vaststelt, worden gedaan.

In het overzicht Budgetoverhevelingen wordt nader ingegaan op de reden van de overheveling. Ter vergelijking hieronder een overzicht met de overhevelingen van lasten in de exploitatie van de laatste jaren.

(bedragen x €1.000)

Omschrijving

2015

2016

2017

2018

2019

2020

3e kwartaalrapportage 2020

0

0

0

0

4.465

5.469

Jaarrekening 2020

0

0

0

0

8.257

13.956

Totaal lasten exploitatie

18.183

13.874

12.124

10.227

12.722

19.425